fbpx

PhoLeves Kihívás Jatékszabály!

Pho Kihívás JÁTÉKSZABÁLYZAT

1. Játékszabályzat

A jelen dokumentum tárgya a „Pho Kivivás” témájú nyereményjáték szabályainak (a továbbiakban csak „szabályzat“) tárgyalása. A jelen szabályzat az egyetlen dokumentum, amely tartalmazza a játék szabályait. A jelen szabályzat csak a jelen dokumentumhoz tartozó, a jelen dokumentummal egyezően közzétett, írásbeli kiegészítésekkel módosítható.

A játék szervezője:

VIN.VIN Hungary Kft.

2. A játék ideje és helye

A játék 2022 Június 14-én indul és Július 15-ig 18.00 óráig tart, Magyarország területén kerül lebonyolításra (a továbbiakban csak „a játék ideje“ és „a játék helye“).

3. Részvétel a játékban

3.1 A játékban csak olyan, Magyarország területén kézbesítési címmel rendelkező, 15 évesnél idősebb, természetes személy vehet részt, akire nem vonatkozik a jelen szabályzat 6.8 cikke szerinti kizárás, aki a jelen szabályzat

3.2 cikke szerinti módon regisztrál a játékban való részvételre és megfelel a jelen szabályzatban feltüntetett további feltételeknek.

3.2 A résztvevő a www.vinvin.hu/challenge internetes oldalon (a továbbiakban csak „játék oldala“) regisztrál, azzal, hogy jelentkezik online a pho kivhívásra és sikeresen végrehajtja azt.

3.3 A résztvevő csak egyszer jelentkezhet a játékra.

3.4 A játékba csak azok a Résztvevők akik teljesítették a kihívást bekerülnek a sorsolásba.– A nem minden feltételt teljesítő résztvevői regisztráció nem kerül besorolásra a játékba. A Szervezőnek jogában áll bármikor megítélni, hogy az egyes résztvevők teljesítik-e a játék megadott feltételeit.

4. A játék nyereményei, a játék menete, a nyertes meghatározásának mechanizmusa

4.1 Jelen játék főnyereménye 1db 20 000Ft értékű étkezési kupon amelyet a Vin.Vin city-ben használhat fel, illetve 5 db 10.000Ft értékű étkezési kupon amelyet azok közül sorsolunk ki akik sikeresen teljeseítették a kihívást.

4.2 A kihívásban egy óriás Pho levest kell elfogyasztani amely (100g rák, 150g csirke,150g marha, 150g zöldség, 800g tészta illetve 2.5 liter lé) összessen 4 literből áll.

4.3 A kihívást 1 órán belül kell teljesíteni és a levest teljesen befejezni. A kupont szabadon választott fogásokkal, a Vin.Vin City étteremben Bartók Béla út 41-ben lehet felhasználni. 5 nyertese lesz a játéknak, ebből 4 aki sorsolás útján kerül.

4.4 Amennyiben nem sikerül teljesíteni a kihívást, a résztvevőnek megkell tériteni a leves árát (azaz 6900 Ft-ot).

5. A nyeremények átadása a nyertesnek

5.1 A játék kiértékelését követően Facebook bejegyzésben tesszük közzé a játék nyertesét, illetve emailben is értesítjük, Július 18-án. A nyertesnek Július 20-ig 12:00 óráig (délig) kell jelentkeznie a bejegyzésben megadott módon. Amennyiben a nyertes nem jelentkezik a megadott dátumig, pótnyertest sorsolunk.

5.2 A Szervező fenntartja továbbá magának a jogot arra, hogy azt a résztvevőt, akinél a játék eredményét befolyásolni képes – akár harmadik személy közvetítésével is – csaló, tisztességtelen, vagy jó erkölcsbe ütköző eljárás alapos gyanúja merül fel, a játékból kizárja. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ne ítélje meg, vagy ne adja ki a nyereményeket, amennyiben kétségek uralkodnak a játék szabályainak, a nyertes részéről történt megszegése, vagy a résztvevő bármilyen jó erkölcsbe ütköző eljárása esetén.

5.3 Amennyiben a nyertes megtagadja a nyeremény átvételét, vagy bebizonyosodik, hogy a regisztrálása nem elégíti ki a jelen játék szabályzatát, elveszti a nyereményre vonatkozó jogosultságát, s azt a Szervező – saját mérlegelése alapján – a jelen szabályzat szerint, a pótnyertesnek adhatja azt, ill. marketing- vagy jótékonysági célokra használhatja fel. Ugyanígy fog eljárni a Szervező abban az esetben, ha a nyertessel nem sikerül kapcsolatba lépni.

6. Záró rendelkezések

6.1 A Szervező nem felel az internet hálózat, vagy más elektronikus eszköz közvetítésével történő adatátvitelnél bekövetkezett technikai problémákért. A Szervező nem felel a postai kézbesítés késedelméért, vagy annak meghiúsulásáért (pl. elveszett küldemény).

6.2 A résztvevő, a játékban való részvétellel kinyilvánítja a játék szabályaival való egyetértését, és vállalja azok maradéktalan betartását. A játék kapcsán keletkező, a jelen szabályzatban nem rendezett jogokat és kötelezettségeket Magyarország jogi előírásai szabályozzák.

6.3 A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a játék szabályait bármikor módosítsa, ill. a játékot teljesen – indoklás és kártérítés meghatározása nélkül – törölje, továbbá ugyanígy arra, hogy a nyereményt más, hasonló típusú és értékében megfelelő nyereménnyel helyettesítse. A játék szabályainak bármilyen módosítása, a játék törlése és a nyereményt más nyereménnyel történő helyettesítse írásban történik, és a játék oldalán közzétételre kerül.

6.4 A játékban való részvétel, vagy a tárgynyeremény helyett pénzbeni teljesítés kikényszerítése nem lehetséges. A résztvevő nem jogosult tárgynyeremény-cserét követelni. A Szervező nem felel továbbá semmilyen kárért, amit a résztvevő esetleg a játékban való részvétel, vagy a megszerzett nyeremény által szenved el.

6.5 A résztvevő a játékra történt regisztrálással hozzájárul ahhoz, hogy személyéről képi vagy audiovizuális felvételek készülhetnek, amelyeket azután a játék Szervezőjének közösségi média tartalmaiban – a nyertes utónevének és nevének, a nyeremény adatainak és értékének feltüntetésével együtt – közzétehetnek. A résztvevő, a személyéről készített, majd közzétett képi vagy audiovizuális felvételekkel összefüggésben nem léphet fel díjazásra vonatkozó követeléssel, és lemond minden, ennek kapcsán keletkezett vagy keletkezhető anyagi vagy egyéb tulajdonjogi követeléséről.

6.6 A résztvevő a játékra történt regisztrálással, nyerése esetén hozzájárul ahhoz, hogy a nevét, a nyeremény adatainak és értékének feltüntetésével együtt közzétehetik.

6.7 A résztvevő, a játékra történt regisztrálással hozzájárul ahhoz, hogy megadott személyi adatait, a regisztrációban szerepelő kiterjedésben – nyerés esetén – a szóban forgó nyereményre és annak értékére, valamint a nyertes kézbesítési címére vonatkozó adatokat, a Szervező, mint adatkezelő kezelje és – esetleg a Szervező, mint adatfeldolgozó közvetítésével – feldolgozza. A személyes adatok megadása önkéntes. Az adatok az adatfeldolgozón kívül harmadik személynek nem kerülnek átadásra és részükre nem válnak hozzáférhetővé. Az adat-kezelés célja a jelen játék lebonyolítása, nyertes Résztvevő esetén az adókezelés, a játék eredményeinek – hírközlő eszközökben és a játék Szervezőjének reklámanyagaiban történő – közzététele, mégpedig a játék befejezését és a játékból származó követelések rendezését követő egy évre.

6.8 A személyes adatok feldolgozása automatikusan, elektronikus formában történik. A résztvevő tudomásul veszi továbbá, hogy megilletik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott jogosultságok. A résztvevő a személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulást – a Szervező címén – térítésmentesen, bármikor visszavonhatja (a feldolgozásához adott hozzájárulás visszavonása esetén, a személyes adatokat törlik, vagy más módon semmisítik meg), jogában áll személyes adataihoz hozzáférni (ide értve az azok kiterjedésére és feldolgozásának céljára vonatkozó adatokat, valamint a forrásukról szóló összes elérhető információt), azokat javítani, a helytelen személyes adatokat kiegészíteni letiltani, azok megsemmisítését kérni, stb.

6.9 Kizárt a játékból a játék Szervezőjének minden dolgozója, a játék szervezésében a Szervezővel másképp együttműködő természetes személyek, valamint a fentebb említett összes személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója. Amennyiben egy ilyen kizárt személy a nyertes, a Szervező, a nyereményt – saját belátása szerint – a jelen szabályzat alapján következő, további Résztvevőnek adhatja, ill. más marketing- vagy jótékonysági célokra fordíthatja.

6.10 A szervező kijelenti, hogy a Facebook társaság, a jelen játékból számára következhető minden kötelezettség alól teljesen felmentett. A szervező kijelenti, hogy a jelen játékot a Facebook társaság nem szponzorálja, nem támogatja vagy kezeli, s azzal nincs semmilyen kapcsolatban.

6.11 A teljes jelen szabályzat a játék oldalán kerül közzétételre. Amennyiben bármely, a jelen játékot bemutató reklámanyagon feltüntetett, rövidített szabályzat és a játék oldalain közzétett, jelen teljes szabályzat szövege között eltérés van, a jelen teljes szabályzat élvez elsőbbséget.

Kelt: Budapest, 2022. Június 14.